Tilintarkastajat

Tilintarkastajana voi 1.1.2012 alkaen toimia ainoastaan hyväksytty tilintarkastaja eli KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka KHT- tai HTM-yhteisö. Poikkeuksena on, että sellaisessa yhteisössä tai säätiössä, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta, voidaan tilintarkastajaksi valita viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyvälle tilikaudelle HTM -tilintarkastajan sijasta JHTT - tilintarkastaja.

Lainsäädännön siirtymäsäännökset ovat mahdollistaneet, että ennen 1.7.2007 perustetuissa osakeyhtiöissä, osuuskunnissa, avoimissa yhtiöissä ja kommandiittiyhtiöissä muita kun hyväksyttyjä tilintarkastajia on voitu valita tilintarkastajiksi tilikausille, jotka päättyvät viimeistään 31.12.2011. Tämän jälkeen päättyville tilikausille voidaan valita vain hyväksyttyjä tilintarkastajia.

Asunto-osakeyhtiölaissa (voimassa 1.7.2010 alkaen) säädetään, milloin asunto-osakeyhtiössä on oltava tilintarkastaja. Jos asunto-osakeyhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin, yhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastaja on kuitenkin aina valittava, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa on kokouskutsun mukaan käsiteltävä. Asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastajaa ei merkitä rekisteriin.

Säätiöllä on oltava sen tilien ja hallinnon tarkastusta varten vähintään yksi tilintarkastaja. Velvollisuudesta valita KHT-tilintarkastaja ja varatilintarkastaja säädetään tilintarkastuslaissa. Säätiössä on 31.12.2011 asti voinut poikkeusluvalla toimia tilintarkastajana myös muu kuin hyväksytty tilintarkastaja. Siirtymäsäännöksen mukaisesti voimassa olevat poikkeusluvat päättyvät 31.12.2011.

Yhdistyksellä on yhdistyslain mukaan oltava joko tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja. Velvollisuudesta valita yhdistykselle tilintarkastaja säädetään tilintarkastuslaissa.

Säätiön tilintarkastajaa ja yhdistyksen tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ei merkitä rekistereihin.