Säännöt

KEHITYSVAMMAISTEN UUDENMAAN TUKIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT


1§ Nimi ja Kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kehitysvammaisten Uudenmaan
tukipiiri ry., näissä säännöissä myöhemmin piiri. Sen kotipaikka on Espoo ja toimialueena koko Uudenmaan alue.


2§ Tarkoitus

Piirin tarkoituksena on toimia
jäsenyhdistystensä välisenä yhdyssiteenä ja ylläpitää yhteyksiä
Kehitysvammaisten Tukiliittoon sekä seurata kehitysvammahuollon toteutumista Uudellamaalla.


3§ Tarkoituksena toteuttamiseksi piiri

1) Tekee esityksiä, aloitteita ja
antaa lausuntoja kehitysvammaisten erityishuollon, opetuksen, kasvatuksen, terveydenhuollon, asumisen ja
muiden elämisen olosuhteiden kehittämiseksi toimialueellaan.

2) Järjestää kurssi-, ohjaus-,
neuvonta- ja virkistystoimintaa kehitysvammaisille ja heidän perheilleen sekä harjoittaa tiedotus ja julkaisutoimintaa.

3) Toimii yhteistyössä niiden yhteisöjen kanssa, jotka tuottavat palveluja kehitysvammaisille, valvoen kehitysvammaisten ja heidän perheittensä oikeuksia ja etuja.

4) Omistaa ja ylläpitää kurssi- ja leirikeskuksia sekä harjoittaa tässä pykälässä mainitulla tavalla muutenkin palvelutoimintaa. Toimintansa rahoittamiseksi tukipiiri voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa julkaisu-, kustannus-, kopiointi-, kioski- ja kanttiinitoimintaa sekä omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.4§ Jäsenet

Piirin hallitus voi varsinaisiksi
jäseniksi hyväksyä jokaisen piirin toimialueella toimivan rekisteröidyn yhdistyksen, joka hyväksyy piirin säännöt ja toimintaperiaatteet. Kannatusjäseneksi pääsee rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka säännöt eivät ole ristiriidassa piirin tarkoitusperien kanssa ja jonka piirin hallitus hyväksyy kannatusjäseneksi.Piirin jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Jäsenmaksu on maksettava piirille kalenterivuoden loppuun mennessä.Piiristä eroamisesta on tehtävä yhdistyslain
mukainen ilmoitus. Piirikokous voi erottaa jäsenen, joka rikkoo piirin sääntöjä
ja pyrkimyksiä ja haittaa piirin tarkoitusperien toteuttamista.Päätäntävaltaa piirin asioissa
käyttää piirikokous ja sen toimeenpanoelimenä toimii piirin hallitus, jonka apuna tai alaisuudessa voi toimia työjaosto, piirin hallituksen perustamat johtokunnat, toimikunnat ja työryhmät.Piirin kokouksissa jäsenyhdistyksiä edustaa jäsenyhdistysten valitsemat edustajat. Kullakin varsinaisella jäsenellä on piirin kokouksissa 2 ääntä ja kannattajajäsenellä yksi ääni.9§ Piirin kokoukset


Piirin varsinainen kokous on vuosikokous. Ylimääräinen kokous
pidetään mikäli 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten vaatii tai milloin piirin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.10 §

Kokouskutsut lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.11§

Vuosikokouksessa joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä

- todetaan läsnäolijat ja näiden valtuudet

- valitaan kokoukselle toimihenkilöt

- käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös,
toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

- nimetään piirin ehdokas Tukiliiton liittohallitukseen
ja hänelle varajäsen

- valitaan piirin puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi
toimikaudeksi

- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

- valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varajäsen.
päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksut

- hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma

- hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio

- käsitellään muut esille tulevat asiat12 §

Piirin hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja ja vähintään 6 ja enintään 13 kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä. joiden toimikausi alkaa vuosikokouksesta. Hallituksen jäsenistä vuosittain eroaa puolet, ensimmäisen kerran arvan määräämät henkilöt. Hallitus valitsee keskuudesta varapuheenjohtajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Henkilö voi toimia piirin puheenjohtajana enintään kolme (3) peräkkäistä kahden vuoden kautta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä ovat saapuvilla. Hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.13 § Piirin hallituksen tehtävät ovat


1) Ohjata ja valvoa piirin toimintaa

2) Vastata piirin taloudesta ja sen varainhoidosta

3) Edustaa piiriä

4) Päättää piirikokouksen koolle kutsumisesta

5) Huolehtia piirin kokousten päätösten täytäntöönpanosta

6) Ratkaista jäsenhakemukset ja pitää piirin jäsenluetteloa

7) Ottaa piirille tarpeelliseksi katsotut toimihenkilöt14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla, yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.15 § Toiminta- ja tilikausi, toiminnantarkastus


Piirin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös liitteineen on esitettävä toiminnantarkastajalle kuukautta
ennen vuosikokousta.16 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia piirin kokouksessa, jos muutosehdotuksen puolesta annetaan vähintään 2/3 piirin kokouksessa annetuista äänistä.17 § Piirin purkaminen


Piirin purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen tulee olla varsinainen piirin kokous. Kummassakin kokouksessa on piirin purkamisen puolesta annettava vähintään 3/4 piirikokouksessa annetuista äänistä.18 §


jos piiri purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava käytettäväksi johonkin piirin tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen, jonka viimeinen piirikokous määrää.19 §


Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.