Säännöt

KEHITYSVAMMAISTEN UUDENMAAN TUKIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT


Nimi ja Kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry., näissä säännöissä myöhemmin piiri. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki ja toimialueena koko Uudenmaan lääni.


Tarkoitus

Piirin tarkoituksena on toimia jäsenyhdistystensä välisenä yhdyssiteenä ja ylläpitää yhteyksiä Kehitysvammaisten Tukiliittoon sekä valvoa kehitysvammahuollon toteutumista Uudellamaalla.

Tarkoituksena toteuttamiseksi piiri
1) Tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja kehitysvammaisten erityishuollon, opetuksen,
     kasvatuksen, terveydenhuollon, asumisen ja muiden elämisen olosuhteiden kehittämiseksi
     toimialueellaan;
2) Järjestää kurssi-, ohjaus-, neuvonta- ja virkistystoimintaa kehitysvammaisille ja heidän perheilleen
     sekä harjoittaa tiedotus ja julkaisutoimintaa;
3) Toimii yhteistyössä niiden yhteisöjen kanssa, jotka tuottavat palveluja kehitysvammaisille, valvoen
     kehitysvammaisten ja heidän perheittensä oikeuksia ja etuja.
4) Omistaa ja ylläpitää kurssi- ja leirikeskuksia sekä harjoittaa tässä pykälässä mainitulla tavalla
     muutenkin palvelutoimintaa;

Toimintansa rahoittamiseksi tukipiiri voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa julkaisu-, kustannus-, kopiointi-, kioski-ja kanttiinitoimintaa sekä omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.


Jäsenet

Piirin hallitus voi varsinaisiksi jäseniksi hyväksyä jokaisen piirin toimialueella toimivan rekisteröidyn yhdistyksen, joka hyväksyy piirin säännöt ja toimintaperiaatteet.
Kannatusjäseneksi pääsee rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka säännöt eivät ole ristiriidassa piirin tarkoitusperien kanssa ja jonka piirin hallitus hyväksyy kannatusjäseneksi.

Piirin jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous määrää. Jäsenmaksu on maksettava piirille kalenterivuoden loppuun mennessä.


Piiristä eroamisesta on tehtävä yhdistyslain mukainen ilmoitus. Piirikokous voi erottaa jäsenen, joka rikkoo piirin sääntöjä ja pyrkimyksiä ja haittaa piirin tarkoitusperien toteuttamista.


Päätäntävaltaa piirin asioissa käyttää piirikokous ja sen toimeenpanoelimenä toimii piirin hallitus, jonka apuna tai alaisuudessa voi toimia työjaosto, piirin hallituksen perustamat johtokunnat, toimikunnat ja työryhmät.


Piirin kokouksissa jäsenyhdistyksiä edustaa jäsenyhdistysten valitsemat edustajat. Kullakin varsinaisella jäsenellä on piirin kokouksissa 2 ääntä ja kannattajajäsenellä yksi ääni.


Piirin kokoukset
Piirin varsinaiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous. Ylimääräinen kokous pidetään mikäli 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten vaatii tai milloin piirin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

10 §
Kokouskutsut lähetetään kaksi viikkoa ennen kokousta postitetulla kirjeellä.

11§
1. Kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä
- todetaan läsnäolijat j a näiden valtuudet valitaan kokoukselle toimihenkilöt
- käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
- päätetään tili ja vastuuvapauden myöntämisestä
- nimetään piirin ehdokas Tukiliiton liittohallitukseen ja hänelle varajäsen
- käsitellään muut esille tulevat asiat

2. Syyskokouksessa, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä

- todetaan läsnäolijat ja näiden valtuudet
- valitaan kokoukselle toimihenkilöt
- valitaan piirin puheenjohtaja seuraavaksi toimivuodeksi
- valitaan hallituksen jäsenet ja näiden varajäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan kaksi tilintarkastajaa heille henkilökohtaiset varajäsenet
- päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksu
- hyväksytään tulevan vuoden toimintasuunnitelma
- hyväksytään tulevan vuoden talousarvio
- käsitellään muut esille tulevat asiat

12 §
Piirin hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 6 ja enintään 10 kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenistä vuosittain eroaa puolet  varajäsenineen, ensimmäisen kerran arvan määräämät henkilöt.

Hallitus valitsee keskuudesta varapuheenjohtajan.

Sihteeri ja rahastonhoitaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä ovat saapuvilla. Hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan
ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

13 §
Piirin hallituksen tehtävät ovat
1) Ohjata ja valvoa piirin toimintaa
2) Vastata piirin taloudesta ja sen varainhoidosta
3) Edustaa piiriä
4) Päättää piirikokouksen koolle kutsumisesta
5) Huolehtia piirin kokousten päätösten täytäntöönpanosta
6) Ratkaista jäsenhakemukset ja pitää piirin jäsenluetteloa
7) Ottaa piirille tarpeelliseksi katsotut toimihenkilöt

14 §
Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla, yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

15 §
Tilien päättäminen
Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne sekä muut taloudenhoitoon liittyvät asiakirjat on esitettävä tilintarkastajille 15. helmikuuta mennessä. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa varsinaiselle piirikokoukselle maaliskuun 15. päivään mennessä.

16 §
Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia piirin kokouksessa, jos  muutosehdotuksen puolesta annetaan vähintään 2/3 piirin kokouksessa annetuista äänistä.

17 §
Piirin purkaminen
Piirin purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden
väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen tulee olla varsinainen piirin kokous.
Kummassakin kokouksessa on piirin purkamisen puolesta annettava vähintään 3/4
piirikokouksessa annetuista äänistä.

18 §
Jos piiri purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava käytettäväksi johonkin
piirin tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen, jonka viimeinen piirikokous määrää.

19 §
Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määrätty, noudatetaan voimassa olevaa
yhdistyslakia.