Henkilökohtainen apu -tiedote

Kehitysvammaisten Tukiliitto on ollut aktiivisesti mukana vaikuttamassa vammaispalvelulain uudistustyöhön niin Vammaisfoorumin kautta kuin suoraan lakiluonnosta kirjoittaneisiinkin henkilöihin. Kaikkia esittämiämme asioita ei ole saatu lakiluonnokseen. Pykälien lisäksi kannattaa perehtyä lain perusteluihin, jotka ovat monilta osin tulkintaa selventäviä.

Mielestämme kyseessä on kuitenkin iso edistysaskel parempaan suuntaan. Tiedämme, että lakiesityksen säännökset jättävät sijaa tulkinnalle, kuten useimmiten on asianlaita lakeja laadittaessa. Viime kädessä tuomioistuimet ratkaisevat, miten lakia on tulkittava. Tämä on tietysti erittäin valitettavaa.

Vammaispalvelulain muuttaminen ensisijaiseksi suhteessa kehitysvammalakiin on lähinnä periaatteellinen muutos. Muutoksen vaikutuksesta myös kehitysvammaisille henkilöille järjestettäisiin palvelut ensisijassa vammaispalvelulain mukaisesti, jos sama palvelu sisältyy sekä kehitysvammalakiin että vammaispalvelulakiin. Sillä ei ole tarkoitus puuttua erityishuollon tarpeessa oleville henkilöille järjestettävien erityishuoltopalveluiden järjestämiseen. Kehitysvammaiselle henkilölle voitaisiin edelleen järjestää palveluita kehitysvammalain nojalla, jos vammaispalvelulain nojalla järjestettävät palvelut eivät olisi asiakkaan kannalta riittäviä tai sopivia.

Esityksellä ei ole tarkoitus sulkea mitään ryhmää lain soveltamisen ulkopuolelle, vaan henkilökohtaisen avun ­ kuten muidenkin vammaispalvelujen ­ saamisedellytykset ratkaistaan yksilöllisesti asiakkaan vammasta tai sairaudesta johtuvan avun- ja palveluntarpeen perusteella. Lakiesityksen useassa kohdassa todetaan, että avuntarvetta arvioitaessa on tarkasteltava toimintakykyä, ei diagnoosia. Lähtökohtaisesti lakiesitys koskee myös kehitysvammaisia henkilöitä.

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on nimenomaan auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan laissa tarkoitetuissa toimissa. Esityksessä on tehty selkeä ero henkilökohtaisen avun sekä hoidon, hoivan ja valvonnan välillä. Vammaispalvelulain tarjoamat palvelut ja tukitoimet, mukaan lukien esityksen mukainen henkilökohtainen apu, eivät ole esimerkiksi kehitysvammaisen henkilön palveluntarpeen kannalta riittäviä ja sopivia, jos henkilön avuntarve edellyttää erittäin vaativaa ja monialaista erityisosaamista sekä ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa.

Hoivaa ja hoitoa edellyttävät palvelut voidaan järjestää vaikea- ja monivammaiselle henkilölle edelleen kehitysvammalain perusteella. Palvelut voidaan järjestää myös asiakkaan kotona saman tyyppisinä kuin uudessa vammaispalvelulain 8 d §:ssä säädetään. Kehitysvammalaki ei sitä estä, sen sijaan esteenä voivat olla kuntien ja kuntayhtymien vanhentuneet käytännöt. Kehitysvammaisella henkilöllä on kehitysvammahuoltoon subjektiivinen oikeus.

Suurimmalla osalla kehitysvammaisista ihmisistä on voimavaroja määritellä oman avuntarpeensa sisältö ja toteutustapa. Kuten Jukka Kumpuvuori omassa viestissään jaatispostiin 12.10.08 toteaa, tarpeitaan määritellessään kehitysvammaisella henkilöllä on mahdollista käyttää apuna ja tukena toista ihmistä. Henkilöllä on samoin oikeus käyttää kaikkia niitä kommunikaation apuvälineitä, jotka ovat tarpeen hänen ymmärretyksi tulemisessaan. Päätöksenteossa on oltava riittävä valmius ja ammattitaito ottaa selvää vammaisen henkilön oma näkemys avuntarpeestaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lakiesitystä tiiviissä yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Yhteistyö on perustunut luottamukselle ja lähtökohta on ollut, että käydyt keskustelut ovat olleet näin ollen myös luottamuksellisia. Laajempaa kansalaiskeskustelua lakiluonnoksen sisällöstä ei siis ole ollut mahdollista käydä ennen lakiesityksen julkistamista.

Yhteistyöterveisin

Jutta Keski-Korhonen (sosiaalipolitiikan ja kuntayhteistyön koordinaattori) ja Minna Kaipinen (vammaisasiamies), Kehitysvammaisten Tukiliitto

Jutta Keski-Korhonen
Sosiaalipolitiikan ja kuntayhteistyön koordinaattori
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51
33100 Tampere
puhelin (03) 2403 212, 050 3775 040
sähköposti jutta.keski-korhonen@kvtl.fi